Công ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện BẢN QUYỀN SỐ Việt Nam

Địa chỉ: 20 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ:  028.6651.3737

Email: office@banquyenso.net

Facebook: banquyensovietnam