ĐẠI HỘI HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP GHI ÂM VIỆT NAM LẦN THỨ IV

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

1.TRƯƠNG THỊ THU DUNG – CHỦ TỊCH

2. PHAN MỘNG THÚY – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

3. ĐỒNG ĐĂNG GIAO – THƯỜNG VỤ

4. HOÀNG SƠN ĐỈNH – THƯỜNG VỤ

5. PHẠM THỊ THU BA – ỦY VIÊN

6. CÁT THỊ KHÁNH VÂN – ỦY VIÊN

7. PHẠM TRUNG THỰC – ỦY VIÊN

Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV
Đại Hội Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam Lần Thứ IV

Trả lời